45 Spiny Zdarma Bеz Vklаdu
Získat bonus
Je nám líto, ale pro vaše hledání nebyly nalezeny žádné výsledky
Vyhledávání...

Zásady ochrany osobních údajů

Při interakci s návštěvníky si CasinoBonusTips vyhrazuje právo shromažďovat některé informace o uživatelích – anonymní i osobní. Současně se zavazujeme, že s osobními údaji budeme zacházet opatrně, nebudeme je předávat třetím stranám a nebudeme je využívat ke škodě kohokoli. Předávání neosobních údajů, podle kterých nelze identifikovat totožnost žádného z klientů, třetím osobám je možné.

Proč potřebujete předepsané zásady ochrany osobních údajů?

Především má klient právo vědět, proč poskytuje své osobní údaje a jak přesně mohou být použity. Předání osobních údajů, ke kterému návštěvník přistoupí ve prospěch CasinoBonusTips dobrovolně, neznamená, že jeho práva nejsou chráněna, a účelem těchto Zásad je nastínit vaše práva. Naše Zásady ochrany osobních údajů nemohou být v rozporu se státními zákony o ochraně osobních údajů a omezovat práva uživatele ve srovnání s těmito dokumenty.

Kdo je odpovědný za poskytnuté osobní údaje?

Poskytnutím osobních údajů ve prospěch CasinoBonusTips se můžete spolehnout na to, že správa stránek bude respektovat bezpečnost soukromých informací podle těchto Zásad. Přístup třetích stran do našich databází je teoreticky možný, ale pouze za podmínky, že informace v nich uvedené jsou depersonalizované.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Úplná registrace v systému CasinoBonusTips a používání zdroje může zahrnovat poskytnutí velké řady různých údajů o uživateli. Jedná se například o jméno a příjmení, datum narození, e-mail a telefonní číslo, IP adresu a polohu, pohlaví a věk. Kromě toho soubory cookie shromažďují údaje o návštěvách stránek a faktorech chování, včetně konkrétních navštívených sekcí, prohlíženého a oblíbeného obsahu a zanechaných komentářů. Mohou být shromažďovány i další informace, které si však správa obvykle vyžádá dodatečně – například během korespondence v živém chatu.

K jakým účelům jsou osobní údaje shromažďovány?

CasinoBonusTips shromažďuje informace přímo během návštěv uživatele na stránkách. Získané údaje jsou nezbytné k:

 • vytvořit uživatelský účet a spravovat jej;
 • umožnit konkrétnímu uživateli účastnit se různých bonusových programů a propagačních akcí;
 • navázat personalizovanou komunikaci mezi službou podpory a klientem;
 • propagovat různé produkty nabízené zdrojem cíleně pro ty uživatele, kteří by o ně měli mít zájem v první řadě;
 • analyzovat informace o návštěvách a oblíbených stránkách, aby bylo možné dále pracovat na zlepšování funkčnosti a užitečnosti webu;
 • cílit reklamy, které se zobrazují;
 • identifikovat uživatele při psaní autorských komentářů na fóru;
 • spravovat vaše recenze, na jejichž základě se (s vaším svolením) bude tvořit hodnocení provozoven prezentovaných na našich stránkách;
 • plnit sliby dané zákazníkům.

Použití osobních údajů zákazníků k jakémukoli účelu, který není uveden v této části, je považováno za nezákonné. I v případě použití pro výše popsané účely se zavazujeme nejprve zajistit, aby uživatel souhlasil s dobrovolným poskytnutím svých údajů nebo aby oprávněné zájmy našich stránek umožňovaly automatizované shromažďování anonymizovaných údajů určitého typu.

S jakými třetími stranami sdílíme údaje?

Někteří naši partneři, kteří zajišťují plnou funkčnost stránek, tak či onak získávají přístup k údajům zákazníků, a to i částečně personalizovaným. Výrazným příkladem jsou poštovní služby, které usnadňují organizaci pravidelných zásilek: nemohou odesílat dopisy, aniž by měly přístup k adresám poštovních schránek. Stejně tak poskytovatelé hostingových služeb a doplňků čas od času získají přístup k databázím. Webové analytické služby, jako je Google, Hotjar, VWO, také shromažďují anonymizované informace pro statistické účely. Své statistiky si mohou vést i poskytovatelé reklamy a také sociální sítě, přes které se uživatel přihlásí jedním kliknutím.
Některé informace mohou být shromažďovány třetími stranami bez našeho vědomí. Například provoz mezi uživatelem a serverem probíhá přes poskytovatele komunikace, brány, v některých případech přes servery VPN a cloudová úložiště.

Kromě toho je možné zveřejnit osobní údaje ve prospěch orgánů činných v trestním řízení dané země. Provádí se podle platných místních zákonů.

Přeshraniční přenos dat

Našimi partnery mohou být společnosti z jiných zemí, než je ta vaše. Poskytovatelé zásuvných modulů a reklamy jsou velkým počtem partnerů z celého světa, z nichž každému jsou částečně předávány personalizované a neosobní údaje. Přijetím těchto Zásad ochrany osobních údajů nemůžete CasinoBonusTips částečně omezit – tím, že nám umožníte spravovat informace o zákaznících, to děláte pro všechny naše partnery najednou.

Žádosti o zveřejnění osobních údajů obdržené od orgánů činných v trestním řízení nebo jiných státních orgánů jsou nejprve zkontrolovány z hlediska úplnosti a oprávněnosti. Podvodníci nemohou jménem žádného státu požádat CasinoBonusTips o údaje o zákaznících a počítat s úspěchem. Legální zpřístupnění osobních údajů na základě takové žádosti je možné až po stoprocentním prověření žádajícího orgánu.

Přímý marketing

Osobní údaje uživatelů může společnost CasinoBonusTips využít k personalizovanému zasílání nabídek a informací o akcích. Takové nabídky a propagační akce mohou být poskytovány jak samotným CasinoBonusTips, tak partnery. Jako inzerenti mohou vystupovat online kasina, sázkové kanceláře a finanční služby. Tento druh informací může být vyjádřen formou e-mailů nebo cílených reklam.

Shromažďování informací pro přímý marketing je založeno na oprávněných zájmech webu. V případech, kdy shromažďování informací vyžaduje povinný souhlas ze strany klienta, bude nejprve formulována odpovídající žádost. K údajům, které se rozhodnete neposkytnout, nebudeme mít přístup.

Právo odmítnout přímý marketing je vlastní každému uživateli. To lze učinit kdykoli se to hodí.

Naším cílem je, aby byl přímý marketing nevtíravý, a to zasíláním reklamy v přiměřeném množství. CasinoBonusTips se snaží nezobrazovat zákazníkům reklamy, které pravděpodobně nenajdou odezvu u příjemce – informace jsou shromažďovány právě proto, abyste sami měli zájem dostávat konkrétní informace, byť ve formě reklamy.

Podmínky uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů každého uživatele je poplatná našim cílům, deklarovaným v příslušné části těchto zásad. Správa CasinoBonusTips samostatně určuje dobu, po kterou je vhodné určité informace uchovávat. V některých případech nám délku uchovávání údajů ukládá zákon, pokud tyto informace mohou zajímat orgány činné v trestním řízení, daňové úřady apod.

Po přijetí rozhodnutí, že některé osobní údaje uživatele již nejsou pro CasinoBonusTips potřebné, se správa rozhodne tyto informace vymazat. Výjimečně mohou být uloženy pro statistické účely, ale v tomto případě jsou depersonalizovány a není možné podle nich identifikovat konkrétního uživatele.

Uživatelská práva

Pokud jde o osobní údaje poskytnuté společnosti CasinoBonusTips, uživatel si zachovává určitá práva. Kdykoli můžete položit upřesňující otázky týkající se těchto práv, a to tak, že se vhodným způsobem obrátíte na službu podpory. V současné době jsou poskytována následující práva.

 1. Přístup k informacím. Každý klient má právo si ujasnit, zda shromažďujeme jeho údaje, a v případě kladné odpovědi zjistit, které to jsou. Uživatel má právo požádat o kopii všech informací, které o něm víme, a my se zavazujeme mu je poskytnout. Je také oprávněn klást jakékoli dotazy týkající se osobních údajů, například proč jsou u nás, zda jsou předávány na území cizích států, jak jsou chráněny, jaká je doba jejich uchovávání, jak si stěžovat na neoprávněné (podle názoru klienta) použití informací o něm.
 2. Oprava. Klient má právo požádat o opravu dříve uvedených údajů – to má význam jak v případě chyby vzniklé při předchozím vyplňování, tak při změně životních okolností klienta. Společnost CasinoBonusTips se považuje za oprávněnou překontrolovat, zda provedené změny odpovídají skutečnosti.
 3. Odstranění. Uživatel stránek má právo odvolat svůj souhlas se shromažďováním osobních údajů společností CasinoBonusTips nebo požádat o vymazání informací, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny. Důvodem pro odstranění informací může být také jejich prokázané nezákonné použití správou nebo právní napadení těchto zásad. CasinoBonusTips může odmítnout vymazat informace, pokud je jejich shromažďování a uchovávání vyžadováno zákonem nebo mohou být užitečné pro případné budoucí řízení.
 4. Omezení používání údajů. Klient má právo požadovat, aby správa upustila od používání jeho osobních údajů, pokud se mohou ukázat jako nepřesné nebo již nejsou potřebné k dosažení cílů společnosti CasinoBonusTips popsaných v těchto Zásadách. Zákaz používání informací při jejich dalším ukládání je relevantní také v případě, že uživatel považuje zpracování za nezákonné, ale chce zanechat důkazy o takovém nezákonném jednání, stejně jako naopak – pokud požadoval smazání informací, ale jsme si jisti, že nám mohou být užitečné v soudním řízení.
 5. Strukturování. Uživatel od nás může požadovat ne všechny své osobní údaje, které máme k dispozici, ale jejich určitou část, a to při dodržení určité struktury. Možné je také předání údajů jinému správci nebo poskytnutí informací ve strojově čitelné podobě.
 6. Odvolání. Některé osobní a neosobní údaje shromažďuje společnost CasinoBonusTips bez výslovného souhlasu uživatelů – na základě našich oprávněných zájmů. Pokud s tím důrazně nesouhlasíte, máte právo obrátit se na soudní orgány a prokázat, že tím dochází k porušování vašich práv a svobod. Správa zdroje má zase právo hájit své vlastní stanovisko.
 7. Správa mezinárodního přenosu osobních údajů. Klient má právo požadovat od správy informace o sobě, které jsou předávány zahraničním partnerům, jakož i požadovat záruky, že veškeré informace o něm jsou v zahraničí používány legálně, aniž by byly překročeny pravomoci stanovené v těchto zásadách.
 8. Podání stížnosti orgánům činným v trestním řízení. V touze zajistit ochranu svých osobních údajů má klient právo obrátit se přímo na orgány činné v trestním řízení, pokud se domnívá, že byla porušena jeho práva. CasinoBonusTips to nemůže uživatelům zakázat a pouze žádá, aby začali s mírovým dialogem s administrativou, který by mohl vyřešit všechny problémy bez zjevného konfliktu.